privacy statement Lef in leren

Privacyverklaring

Het studiebegeleidingsinstituut Lef in leren, gevestigd aan Prins Willem Alexanderlaan 1419 7312GA Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Lef in leren begeleidt scholieren bij het opnieuw leren leren. Bij deze begeleiding maakt zij gebruik van een klantendossier waarin persoonlijke gegevens worden geregistreerd. De verwerking van de gegevens van de scholieren jonger dan 16 jaar valt hierbij in de categorie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Contactgegevens Lef in leren

Prins Willem Alexanderlaan 1419

7312GA Apeldoorn

tel: +31638231280 (E.F.M. (Liesbeth) Meijer)

tel: +31638121439 (E.M.M. (Erwin) Hudepohl)

E.F.M. Meijer is de Functionaris Gegevensbescherming van Lef in leren. Zij is te bereiken via info@lef-in-leren.nl.

Inhoud

Privacyverklaring. 1

Contactgegevens Lef in leren. 1

Inleiding. 2

Waarvoor gebruikt Lef in leren persoonsgegevens en welke gegevens zijn dit?. 2

Overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden en de bijbehorende bewaartermijnen. 3

Verwerking van persoonsgegevens van leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar. 4

Delen van persoonsgegevens met derden. 4

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. 4

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 5

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. 5

Klachten en meldplicht datalek. 5

Social media. 6

Inleiding

In deze privacyverklaring staat weergegeven hoe Lef in leren omgaat met persoonsgegevens. Wij hebben een aantal gegevens nodig om onze begeleiding goed uit te kunnen voeren en om het instituut goed te kunnen draaien. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Vandaar dat je in deze privacyverklaring van Lef in leren kunt lezen op welke manier wij dit doen. Mochten er na het lezen nog vragen zijn neem dan gerust contact op via bovenstaande contactgegevens.

Waarvoor gebruikt Lef in leren persoonsgegevens en welke gegevens zijn dit?

Lef in leren gebruikt persoonsgegevens voor verschillende doelen en altijd met een gegronde reden. Het gebruik van persoonsgegevens is altijd gebaseerd op minimaal één van de onderstaande redenen:

 1. Uitvoering van een overeenkomst

Op het moment dat gebruik wordt gemaakt van de diensten van Lef in leren wordt er een contract opgesteld waarin persoonsgegevens worden verwerkt

 • Wettelijke verplichting

Soms zijn er wettelijke verplichtingen waarin het gebruik van persoonsgegevens een noodzaak is. Op basis van deze verplichtingen verzamelen, verwerken en bewaren we de persoonsgegevens. Zodra de wettelijke bewaringstermijn is verstreken worden de persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd.

 • Bedrijfsbelang

Om de begeleiding goed vorm te kunnen geven legt Lef in leren een persoonlijk dossier van deelnemer aan waarin de resultaten en voortgang worden gemonitord.

 • Anders

In een situatie waarin geen van de bovenstaande drie redenen van toepassing is zal er expliciet toestemming worden gevraagd aan de betrokkenen voor het verwerken van persoonsgegevens.

Overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden en de bijbehorende bewaartermijnen.

Lef in leren verwerkt persoonsgegevens op het moment dat u gebruik maakt van de diensten van het instituut of omdat u deze gegevens zelf aan Lef in leren heeft verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die in bepaalde situaties verwerkt worden:

 1. Opstellen overeenkomst

Welke gegevens:

Contactgegevens van de leerling:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) (indien scholier jonger is dan 16 jaar)
 • Voorletters en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Bewaartermijn: wettelijke termijn van 7 jaar maximaal na beëindiging overeenkomst.

 • Versturen en incasseren van rekeningen

Welke gegevens:

Contactgegevens “betaler”

 • Voorletters en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Bewaartermijn: wettelijke termijn van 7 jaar maximaal na betaling rekening.

 • Bijhouden persoonlijk voortgangsdossier leerling

Welke gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • School, niveau en leerjaar
 • Resultaten van in instituut afgenomen screenings
 • Resultaten van persoonlijke evaluaties
 • Voortgangsrapportage vanuit begeleider(s)

Bewaartermijn: maximaal 1 jaar na laatste contact.

Verwerking van persoonsgegevens van leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar

Lef in leren heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lef-in-leren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lef in leren verkoopt de persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt persoonsgegeven uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lef in leren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lef in leren gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lef in leren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lef-in-leren.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lef in leren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op  via info@lef-in-leren.nl

Klachten en meldplicht datalek

In die gevallen waarbij het vermoeden is dat het verwerken van persoonsgegevens niet goed is gegaan kan de klacht hierover ingediend worden bij Lef in leren VOF. De klacht zal zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 5 werkdagen, met u besproken worden. Als de behandeling van de klacht niet tot een voor u bevredigend resultaat leidt wijzen wij u op de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Bij het vermoeden van een datalek, waarbij onbevoegde (mogelijk) inzagen hebben gekregen in persoonsgegevens zal Lef in leren een melding doen aan de autoriteit persoonsgegevens. Daarnaast zullen alle personen waarvan mogelijk gegevens zijn gelekt hierover worden geïnformeerd.

Social media

Lef in leren maakt gebruik van links naar social media op basis van het plaatsen van de buttons die verwijzen naar de pagina’s waarop Lef in leren zich manifesteert

 • Linkedln
 • Facebook
 • Instagram

Bij het aanklikken van deze buttons wordt er informatie verzonden naar deze partijen. Voor het verzamelen, verwerken en opslaan van deze gegevens zijn de genoemde partijen verantwoordelijk. Voor verder informatie verwijzen wij u naar de privacy verklaringen van deze partijen.