Algemene voorwaarden Lef in leren

Hoofdstuk I: Algemeen

  1. Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

BW: het Burgerlijk Wetboek

Contractant of Opdrachtgever: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Lef in leren een Overeenkomst sluit met betrekking tot de Diensten

Diensten: groepsgewijze en individuele begeleiding bij het effectief aanpakken van het leerproces (leren leren), huiswerkbegeleiding, bijles, of andere vormen van (onderwijs)begeleiding waaronder ook wordt begrepen examentraining, zomerscholen of lentescholen, welke wordt verzorgd, georganiseerd of waarin wordt bemiddeld door Lef in leren.

Leerling: iedere natuurlijke persoon welke op grond van een Overeenkomst gebruik maakt van de Diensten van Lef in leren (waarbij aangetekend dat de Leerling en Contractant niet dezelfde behoeven te zijn).

Ouder/verzorger of Wettelijke vertegenwoordiger: natuurlijk persoon die de leerling rechtsgeldig mag vertegenwoordigen.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Lef in leren en een Contractant met betrekking tot de levering van Diensten door Lef in leren

Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van artikel 6:230g BW, zoals elektronische communicatie (e-mail).

School en/of Onderwijsinstelling: Instelling waar onderwijs wordt gegeven.

Lef in leren: V.O.F. Lef in leren, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer …………….

Vestiging: iedere door Lef in leren gehuurde locatie als ook een door Lef in leren gebruikte locatie bij een onderwijsinstelling waar de Diensten door of namens Lef in leren worden verleend.

2.         Algemeen

2.1.      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (i) iedere aanbieding, (ii) elke offerte en (iii) iedere overeenkomst tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken.

2.2.      De toepasselijkheid van voorwaarden van de Opdrachtgever wordt nadrukkelijk afgewezen.

2.3.      Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan elektronische communicatie per e-mail.

2.4.      Door inschrijving voor een van de Diensten door Contractant en/of Leerling aanvaarden Contractant en Leerling de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Indien de Contractant en Leerling niet dezelfde persoon zijn, dan verplicht de Contractant zich deze Algemene Voorwaarden aan de Leerling kenbaar te maken en garandeert Contractant jegens Lef in leren de naleving van de Algemene Voorwaarden door Leerling.

2.5.      De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is treden partijen in overleg teneinde het ongeldige of onverbindende gedeelte te vervangen door een bepaling waarmee de inhoud en de strekking (zoveel mogelijk) in stand blijven.

2.6.      Op verzoek van Contractant en/of Leerling zal Lef in leren een kopie van de Algemene Voorwaarden toezenden.

3.         Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1.      De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer Lef in leren de inschrijving van de Leerling schriftelijk aanvaardt en de definitieve inschrijving van de Leerling schriftelijk heeft bevestigd aan Contractant, met inachtneming van artikel 5 van deze overeenkomst.

3.2.      Door aanvaarding van de aanbieding of offerte door Contractant, die in dat geval optreedt namens school, onderwijsinstelling of zakelijke dienstverlener.

4.         Overeenkomst op afstand

4.1.      Contractant heeft gedurende 10 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.

4.2.      Geen recht op ontbinding overeenkomstig het vorige lid bestaat als de Diensten zijn aangevangen voordat de termijn van 10 werkdagen is verstreken.

5.         Plaatsing

5.1.      De plaatsing van een leerling voor een Dienst op het tijdstip en bij de Vestiging (Vestiging indien er sprake is van fysieke dienstverlening) waarvoor de leerling zich heeft ingeschreven is definitief na bevestiging daarvan door Lef in leren.

5.2.      Na definitieve plaatsing kan Contractant een aanbetaling verschuldigd zijn. Pas nadat de aanbetaling is ontvangen zal de dienstverlening kunnen starten.

5.3.      De aanbetaling wordt gemaximeerd op 90% van de maandelijkse dienstverlening.

6.         Uitvoering van de overeenkomst

6.1.      Lef in leren zal de Overeenkomst naar beste vermogen uitvoeren, maar biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten of het slagen van de begeleiding, en/of het slagen van de Leerling.

6.2.      Lef in leren heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.

6.3.      De Contractant is verplicht de juiste contactgegevens aan Lef in leren te verstrekken ten behoeve van het contract en de facturatie.

7.         Persoons- en onderwijsgegevens

7.1.      Persoonsgegevens worden door Lef in leren zorgvuldig bewaard en zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Lef in leren. De persoonsgegevens mogen uitsluitend worden gebruikt door Lef in leren en aan haar gelieerde vennootschappen voor onderwijsinhoudelijke communicatie met Contractant, Ouder/verzorger en/of leerling, waaronder in ieder geval begrepen, het verzenden van de Lef in leren nieuwsbrief en voortgangsrapportages.

7.2.      Voor de begeleiding van Leerling en het voeren en verwerken van de Leerlingadministratie is Lef in leren volledig afhankelijk van de medewerking van Leerling. Als Leerling niet meewerkt of bewust gegevens achterhoudt of vervalst en voor het dientengevolge daarvan eventueel niet slagen van de begeleiding, is Lef in leren niet aansprakelijk.

7.3.      Tenzij Contractant, Ouder/verzorger en/of de Leerling hiertegen bezwaar maakt is het Lef in leren toegestaan de onderwijsgegevens van Leerling van zijn/haar onderwijsinstelling in te zien. Leerling verstrekt Lef in leren hiertoe de benodigde gegevens.

7.4.      Contractant en leerling hebben het recht op inzage in de over hen opgenomen gegevens en het (laten) doorvoeren van eventuele correcties.

7.5.      Indien Leerling dit expliciet wenst is de door Leerling in vertrouwen aan Lef in leren (of een van haar medewerkers) ter beschikking gestelde informatie niet toegankelijk voor Contractant en/of ouder/verzorger van Leerling, tenzij Lef in leren dit in strijd acht met (i) het belang, (ii) de fysieke integriteit en/of (iii) de psychologische integriteit van Leerling, klasgenoten van Leerling of andere betrokkenen, welke openbaarmaking van de ter beschikking gestelde informatie rechtvaardigt. Dit staat uitsluitend ter beoordeling van Lef in leren.

7.6.      Persoonsgegevens worden bewaard volgens de wettelijke termijnen en zullen daarna vernietigd worden.

8. Tarieven

8.1.      Tarieven zijn de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst op de Overeenkomst vermelde prijzen voor de afgenomen diensten.

8.2.      In de maandtarieven zijn vakanties en/of andere dagen waarop de vestiging gesloten is verdisconteerd.

8.3.      Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van Omzetbelasting, is geen BTW verschuldigd, tenzij anders in de Overeenkomst is bepaald.

8.4.      Lef in leren is gerechtigd vanaf drie maanden na de start van de Overeenkomst de Tarieven te wijzigen en zal de Contractant hiervan minimaal één maand van te voren schriftelijk op de hoogte stellen.

8.5.      Indien Lef in leren de tarieven met meer dan 10% binnen 12 maanden verhoogt, is Contractant gerechtigd om met inachtneming van de opzegtermijn de overeenkomst te beëindigen, waarbij de tariefsaanpassing niet zal worden doorberekend.

9.         Betalingsvoorwaarden

9.1.      De diensten met een vaste dienstverleningsfrequentie worden maandelijks vooraf gefactureerd.

9.2.      Andere diensten waarvan de omvang pas achteraf vastgesteld kan worden, worden maandelijks achteraf gefactureerd. Lef in leren kan in voorkomende gevallen een aanbetaling verlangen waarmee betaling vooraf de facto wordt nagestreefd.

9.3.      Betaling vindt plaats door middel van een factuur. De factuur zal voorafgaand aan iedere maand verzonden worden.

9.4.      Eventuele klachten tegen de in rekening gebrachte bedragen kunnen ingediend worden binnen 14 dagen na factuurdatum via info@lef-in-leren.nl, tenzij de Contractant de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.

10.       Niet-tijdige betaling

10.1.    Bij overschrijding van de betalingstermijn zal Lef in leren een betalingsherinnering verzenden. De daaraan verbonden (buitengerechtelijke) administratiekosten ad €15,- zullen bij de eerste herinnering aan de Contractant in rekening gebracht worden.

10.2.    In geval van verzuim zijn alle vorderingen, inclusief de wettelijke rente, uit welke hoofde dan ook van Lef in leren op de Contractant direct opeisbaar. Indien Lef in leren overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Contractant.

11.       Duur en opzegging van de Overeenkomst

11.1.    De Overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging en kan uitsluitend schriftelijk of langs elektronische weg worden opgezegd.

11.2.    De opzegtermijn wordt, indien van toepassing, verlengd met de periode van de zomervakantie en/of de periode waarin Contractant door Lef in leren wordt vrijgesteld van betaling, waarmee de opzegtermijn altijd valt in een periode van betaalde dienstverlening.

12.       Vestigingen

12.1.    De openingstijden van de vestiging(en) staan op www.Lef in leren.nl vermeld.

12.2.    Lef in leren is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen tijdens het bezoek aan een Lef in leren vestiging.

12.3.    Het is Leerling verboden op de Vestiging (i) alcohol, verdovende middelen en/of wapens in bezit te hebben, en/of (ii) onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen aanwezig te zijn, en/of zich agressief te gedragen of te uiten jegens andere leerlingen dan wel begeleiders. Bij overtreding van (één van) deze verboden is Lef in leren bevoegd Leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door Lef in leren aangeboden dienst en/of de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Lef in leren gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) het verschuldigde tarief.

13.       Intellectuele eigendom

13.1.    Onverminderd het overige in de Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt Lef in leren alle rechten en bevoegdheden voor die Lef in leren toekomen op grond van de Auteurswet.

13.2.    Alle door Lef in leren geleverde lesmaterialen, huiswerkopdrachten, agenda, plandocumenten etc. blijven intellectueel eigendom van Lef in leren. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de naam van Lef in leren vermeld wordt, Lef in leren uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en onder de voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.

13.3.    Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Lef in leren voor het verrichten van de Diensten, zijn en blijven eigendom van Lef in leren, ook

indien deze bij het verrichten van de Diensten aan de Leerling en/of de Contractant beschikbaar zijn gesteld. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan door de Leerling en/of de Contractant is alleen toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Lef in leren.

14.       Aansprakelijkheid

14.1.    Contractant is tegenover Lef in leren aansprakelijk voor alle schade die Lef in leren lijdt door toedoen van Contractant of Leerling. De Contractant vrijwaart Lef in leren tevens voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Diensten schade lijden en welke aan Contractant of Leerling zijn toe te rekenen.

14.2.    Indien Lef in leren aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. De beperkingen uit dit artikel gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Lef in leren en/of van (een van) haar medewerkers.

14.3. Medewerkers van Lef in leren zijn niet gerechtigd tot het doen van uitspraken aangaande de aansprakelijkheid van Lef in leren.

14.4.    Lef in leren selecteert haar medewerkers en docenten zorgvuldig, maar is niet aansprakelijk indien deze tekortschieten in hun taak of zorgvuldigheid. Lef in leren aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor tegenvallende (eind)resultaten op basis van de geleverde begeleiding en/of bijles en/of training.

14.5.    Lef in leren is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens het bezoek aan een Vestiging. Leerling wordt geadviseerd geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten in de Vestiging.

14.6.    Lef in leren is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Lef in leren is uitgegaan van door Contractant en/of Leerling verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.7.    De aansprakelijkheid van Lef in leren voor derving van genot, gevolgschade, gemiste besparingen en andere indirecte schade is beperkt tot €1.000,-, zegge: duizend euro.

14.8.    De aansprakelijkheid van Lef in leren, daaronder begrepen aansprakelijkheid voor letsel- en overlijdensschade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Lef in leren is verzekerd, en in ieder geval tot maximaal €12.000,-, zegge: twaalfduizend euro.

14.9.    In geval van aansprakelijkheid van Lef in leren zijn Contractant en Leerling gehouden tot overdracht aan Lef in leren van alle verhaalsrechten en aanspraken die Contractant en/of Leerling op derden hebben terzake van de schade.

14.10   Van de Contractant en Leerling wordt verwacht dat deze geen overlast veroorzaakt in het pand en/of schade aanbrengt. Bij een eerste constatering van overlast en/of schade vindt er een gesprek plaats tussen Lef in leren en Contractant en Leerling. Bij een herhaling van overlast en/of schade zal per direct de Overeenkomst ontbonden worden, zonder restitutie van de reeds betaalde factuur over betreffende periode. Aangebrachte schade zal te allen tijde verhaald worden op Contractant en/of Leerling.

15.       Overmacht

15.1.    Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.

15.2.    Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Lef in leren geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lef in leren niet in staat is de verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Lef in leren, een lockdown of (overheids)maatregelen als gevolg van een pandemie of een daarmee vergelijkbare situatie, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

15.3.    In geval van overmacht zal Lef in leren zich inspannen om een passend alternatief te bieden voor de Dienst in een andere vorm, waaronder uitdrukkelijk begrepen op afstand en/of in online vorm, op een ander tijdstip of bij een andere Vestiging.

15.4.    Wanneer Lef in leren ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels al dan niet gedeeltelijk en/of al dan niet in een redelijke alternatieve vorm haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Lef in leren gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte in rekening te brengen. Contractant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

16.       Klachten en geschillen

16.1.    Klachten over de verleende diensten dienen door Contractant zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk of per email (info@lef-in-leren.nl) o.v.v. klacht, te worden gemeld aan Lef in leren. De ingebrekestelling dient een duidelijke omschrijving van de tekortkomingen te bevatten. Bij voorkeur worden klachten tevens telefonisch gemeld teneinde zo spoedig mogelijk een oplossing te bewerkstelligen.

16.2.    Indien een klacht naar het oordeel van Lef in leren gegrond is, dan zal Lef in leren de werkzaamheden alsnog verrichten.

16.3.    Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Diensten niet meer mogelijk blijkt, dan zal Lef in leren slechts gehouden zijn tot terugbetaling van het gedeelte van het door Contractant betaalde bedrag waarvoor geen Diensten meer geleverd kunnen worden.

16.4.    Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

17.       Toepasselijk recht

17.1.    Op elke overeenkomst tussen Lef in leren en Contractant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien Contractant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

18.       Wijziging en uitleg van de Algemene Voorwaarden

18.1.    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden door Lef in leren worden gewijzigd, wijzigingen worden op de website bekend gemaakt.

Hoofdstuk II:             Scholen en/of onderwijsinstellingen

19. Dienstverlening aan scholen

19.1.    In de aanbieding, offerte en/of het contract wordt de dienstverlening omschreven, alsmede de wijze waarop de relatie tussen de School en Lef in leren wordt vormgegeven.

19.2.    Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en gelden gedurende 30 dagen, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

19.3.    De Overeenkomst tussen Contractant en Lef in leren komt pas tot stand indien en voor zover een opdracht door Lef in leren is geaccepteerd.

19.4.    Lef in leren kan niet aan haar aanbiedingen of offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen en/of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

20.       Tarieven en prijsstelling

20.1.    De in de aanbieding, offerte of opdracht vermelde prijzen zijn exclusief Omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten tenzij anders aangegeven.

20.2.    Lef in leren heeft het recht om na de totstandkoming van de Overeenkomst doch voordat de Diensten volledig zijn uitgevoerd, loon en/of prijswijzigingen aan Contractant door te berekenen tenzij anders overeengekomen.

20.3.    Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden op een door Lef in leren aan te wijzen bankrekening.

20.4.    Tenzij anders overeengekomen is Lef in leren gerechtigd naar rato voortgang van de Dienstverlening termijnfacturen te sturen.

21.       Opzegging en beëindiging dienstverlening aan scholen

21.1.    Partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde opzeggen tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

21.2.    Contractant en Lef in leren hebben het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:

• De andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan de andere partij is verleend;

• De andere partij in staat van faillissement is gesteld of jegens de andere partij een faillissementsaanvraag is ingediend; of ‘

• De andere partij haar activiteiten staakt.

21.3.    Alle vorderingen die Lef in leren op de Contractant heeft ten tijde van de ontbinding op grond van Overeenkomst worden vanaf het moment van ontbinding direct opeisbaar, onverlet de mogelijkheid van Lef in leren om de door haar geleden schade te vorderen.

22.       Ter beschikking gestelde zaken

22.1.    Indien Lef in leren aan Contractant zaken ter beschikking heeft gesteld, dan wel zaken op een locatie van Contractant heeft staan, zal Contractant deze zaken op eerste verzoek en zonder enig voorbehoud of beroep op retentie binnen 14 dagen retourneren c.q. ter beschikking stellen aan Lef in leren.

23. Aansprakelijkheid

23.1.    In afwijking van artikel 14 geldt voor Overeenkomsten waarbij een School contractant is het navolgende.

23.2.    De Contractant is tegenover Lef in leren aansprakelijk voor alle schade die Lef in leren lijdt door toedoen van de Contractant of de Leerling. De Contractant vrijwaart Lef in leren eveneens voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Diensten door Lef in leren schade lijden en welke aan de Contractant of de Leerling toerekenbaar is.

23.3.    De aansprakelijkheid van Lef in leren is beperkt tot maximaal het bedrag van de directe schade. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid te allen tijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Lef in leren wordt uitgekeerd in het voorkomende geval.

23.4.    Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

• De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;

• De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lef in leren aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze kosten niet aan Lef in leren toegerekend kunnen worden; en

• De redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Contractant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

23.5.    Lef in leren is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en bedrijfsstagnatie.

23.6.    De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Lef in leren of haar ondergeschikten.

23.7.    Onverminderd het bovenstaande is Lef in leren niet aansprakelijk voor enige schade indien deze schade is te wijten aan opzet, grove schuld en/of verwijtbaar handelen van de Contractant.

Hoofdstuk III: Producten en diensten

24.       Studiecoaching en Huiswerkruimte

24.1.    Inschrijving voor door Lef in leren aangeboden Studiecoaching of Huiswerkruimte is mogelijk (i) via de website van Lef in leren (www.Lef in leren.nl), (ii) telefonisch of (iii) op de Vestiging.

24.2.    Lef in leren zal na inschrijving een intake-gesprek houden met Leerling en Ouder/verzorger  alvorens Leerling te plaatsen.

24.3.    Bij de plaatsing worden de begeleidingsdagen en tijden gepland.

24.4.    Verplaatsing is alleen mogelijk indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen. Annulering van de begeleiding leidt niet tot restitutie of vergoeding in welke zin dan ook.

24.5.    Voor Studiecoaching en Huiswerkruimte worden maandtarieven berekend. Er is rekening mee gehouden dat niet iedere maand evenveel werkdagen bevat en dat daarmee het aantal begeleidingsdagen per maand kan variëren. Het maandbedrag is echter elke maand gelijk.

24.6.    De overeenkomst is op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

24.7.    De opzegtermijn van één maand is ook van toepassing op het wijzigen van het aantal dagen huiswerkbegeleiding en huiswerkklas, behoudens in die gevallen waarin de dienstverlening wordt geïntensiveerd.

24.8.    Indien de leerling niet per de eerste van de maand start of stopt, worden de kosten voor deze maand als volgt berekend. Het aantal kalenderdagen dat het contract in die maand duurt wordt gedeeld door het aantal kalenderdagen van de maand vermenigvuldigd met het maandtarief. Hiermee wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de in werkelijkheid genoten begeleiding.

24.9.    Contractant en/of Leerling van Studiecoaching ontvangen regelmatig met een minimum van eenmaal per maand een voortgangsrapportage.

24.10. Eénmaal per 2 maanden plant Lef -in-leren een  contactavond in. Deze contactavond kan een thema-avond zijn waarvoor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) worden uitgenodigd of biedt de mogelijkheid voor een driehoeksgesprek Lef in leren – leerling – ouder(s)/verzorger(s).

24.11. Extra Studiecoaching of Huiswerkruimte buiten de afgesproken dagen om, wordt apart in rekening gebracht.

24.12. Feestdagen, studiedagen en vakanties

a) Lef in leren is gesloten op de volgende officiële feestdagen: nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag

b) Lef in leren kan per schooljaar maximaal 3 studiedagen aanwijzen op welke de vestiging gesloten is.

c) Lef in leren is gedurende de reguliere schoolvakanties, met uitzondering van de zomervakantie en de periode tussen Kerst en nieuwjaarsdag, behoudens overmacht geopend. 

d) In vakantieweken hanteert Lef in leren van te voren aan de Contractant gecommuniceerde, gewijzigde openingstijden en –dagen. Lef in leren houdt zich aan het aantal begeleidingsuren dat in een “normale week” ook geboden zou zijn.

e) Gedurende de zomervakantie en tussen Kerst en nieuwjaardag is Lef in leren gesloten.

De laatste begeleidingsdag is de laatste werkdag voor de start van de zomervakantie van de regio waarin de Vestiging is gevestigd. De eerste begeleidingsdag is gelijk aan de eerste dag van het nieuwe schooljaar van de regio waarin de Vestiging is gevestigd. Voor de periode ingaande 2 weken voor de start van de zomervakantie is Contractant vrijgesteld van betaling. De overeenkomst loopt gedurende de zomerperiode gewoon door, echter voor deze periode zal geen vergoeding in rekening worden gebracht.

25.       Overige diensten

25.1.    Voor overige diensten kunnen aanvullende voorwaarden per dienst worden afgesproken. Deze aanvullende voorwaarden zullen bij aanmelding kenbaar worden gemaakt en bij plaatsing worden bevestigd.

25.2     Voor bijlessen en (examen-) trainingen voor de vakken wiskunde en natuurkunde zal Lef in leren doorverwijzen naar Hudepohl Wiskunde trainingscentrum (www.hudepohl-wtc.nl) en Meijer-Natuurkunde trainingscentrum.